• T: +32 (0)9 245 24 62
 • Bel mij terug
Logo ABM Tecna

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 1. Bestellingen van goederen en eventuele wijzigingen van bestellingen kunnen enkel worden bewezen door middel van een ondertekende bestelbon en zij binden ABM TECNA sa/nv enkel na een schriftelijke bevestiging door deze laatste.
  Zaken die worden behartigd via tussenpersonen, vertegenwoordigers, enz. , verbinden ABM TECNA sa/nv enkel na een schriftelijke bevestiging door deze laatste. Behoudens een andersluidende bepaling blijven al onze aanbiedingen slechts geldig gedurende een termijn van één maand nadat ze werden opgemaakt. De prijzen, gewichten, afmetingen, capaciteiten, prestaties en andere kenmerken vermeld in de catalogi, tarieven en andere reclamedocumenten vormen slechts indicaties en binden ABM TECNA sa/nv niet.
 2. De bepaling van een leveringstermijn doet alleen maar een middelenverbintenis ontstaan in hoofde van ABM TECNA sa/nv, dat zich ertoe verbindt om alles in het werk te stellen opdat de termijn zou worden nageleefd, maar deze blijft niettemin een benadering.
  Er kan dus geen sprake zijn van een annulering van een bestelling of van een vergoeding en interesten omwille van een laattijdige levering.
 3. Behoudens een andersluidend schriftelijk beding, worden de goederen geleverd en bezorgd in de magazijnen van ABM TECNA sa/nv. De goederen reizen altijd voor risico van de koper.
  Niettegenstaande de clausule van voorbehoud van eigendomsrecht voorzien in artikel 4 van deze voorwaarden, gebeurt de overdracht van de risico’s op het ogenblik van de levering van de goederen.
 4. Alle goederen blijven de eigendom van ABM TECNA sa/nv tot deze volledig werden betaald.
  De risico’s zijn ten laste van de klant.
  De voorschotten zullen kunnen worden behouden om eventuele verliezen bij het doorverkopen te dekken. In geval de goederen worden doorverkocht, zelfs omgebouwd, en niet volledig werden betaald aan ABM TECNA sa/nv, dan doet de klant hierbij afstand ten aanzien van die laatste van alle vorderingen die voortvloeien uit deze doorverkoop.
 5. De prijzen gelden ‘voor de koopwaar af magazijnen’ en omvatten geen verpakkingskosten, transportkosten, montage- en installatiekosten, douanerechten en -taksen, BTW, enz.
  ABM TECNA sa/nv behoudt zich de mogelijkheid voor om de prijzen te laten variëren in functie van de parameters waarvan zij niet beslist over de evolutie, zoals prijsverhogingen door haar leveranciers, prijsverhogingen van de grondstoffen, koersschommelingen, schommelingen die kunnen voorkomen ingevolge wettelijke wijzigingen en loonswijzigingen.
 6. Elke klacht met betrekking tot zichtbare gebreken moet gebeuren op het ogenblik dat de ontvangstnota van de goederen wordt ondertekend. Het uitblijven van een klacht impliceert dat men de goederen goedkeurt.
  Indien de klacht gegrond is, zal ABM TECNA sa/nv enkel gehouden zijn om, indien zij dit wenst, alle goederen over te nemen tegen teruggave van de gefactureerde prijs of om over te gaan tot een vervanging met uitsluiting van eender welke vergoeding.
  In geval van verborgen gebreken, is ABM TECNA sa/nv enkel gehouden tot de betaling van een vergoeding die overeenstemt met de gefactureerde waarde van de geleverde goederen die als gebrekkig werden erkend of tot het kosteloos vervangen van deze, na ze te hebben terugbezorgd in originele staat, en met uitsluiting van eender welke andere vergoeding.
 7. Behoudens bijzondere voorwaarden dienen de facturen contant betaald te worden aan de hoofdzetel van ABM TECNA sa/nv of op de bankrekening van die laatste. Alle inningskosten of discontokosten zijn ten laste van de klant.
  Wissels, cheques, postwissels of ontvangstbewijzen impliceren geen vernieuwing of afwijking ten aanzien van deze algemene voorwaarden. Elke factuur die niet werd betaald op de vervaldag zal van rechtswege en zonder aanmaning of ingebrekestelling een interest impliceren van 12 % per jaar. De factuur zal daarnaast ook worden vermeerderd met een forfaitair bedrag van 15 % met een minimum van 62,00 €.
  Het uitblijven van de betaling van een factuur op de vervaldag of het protest van een aanvaarde wissel geeft ABM TECNA sa/nv het recht om de lopende contracten te ontbinden zonder eender welke formaliteit en onder voorbehoud van een schadevergoeding.
  ABM TECNA sa/nv behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik en niettegenstaande alle overeengekomen bepalingen inzake betalingen, een bankgarantie of een hypothecaire garantie te vragen om over te gaan tot levering of alvorens verder te gaan met leveren. Zolang de klant niet heeft voldaan aan deze vereisten, is ABM TECNA sa/nv er niet toe gehouden om zijn leveringen uit te voeren of voort te zetten.
 8. Wanneer ABM TECNA sa/nv de annulering van een bestelling aanvaardt, behoudt het zich het recht voor om een forfaitaire vergoeding te eisen die minstens gelijk is aan 30 % van de bestelling indien de productie nog niet werd aangevat en 40 % indien ze wel werd aangevat, onverminderd het recht van ABM TECNA sa/nv om vergoedingen te eisen die overeenstemmen.